Statut BK GORSKI - prečišćen tekst

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE У складу са Законом о спорту (Службени гласник РС, бр.24/11) и на основу Статута Удружења Бициклистички клуб ГОРСКИ од 01.12.2011. године, члан 34. и 62., Скупштина Удружења Бициклистички клуб ГОРСКИ, на седници одржаној 01.09.2014. године, усвојила је пречишћен текст:

 

 С Т А Т У Т А

УДРУЖЕЊА БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ ГОРСКИ

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

 

Члан 1.

 

Удружење БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ ГОРСКИ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области бициклизма и триатлона.

 

Члан 2.

           

Удружење је основано 23.4.2010. године у Сокобањи и тај дан се слави као Дан БИЦИКЛИСТИЧКОГ КЛУБА ГОРСКИ.

 

Члан 3.

           

Назив Удружења је: БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ ГОРСКИ

Скраћени назив Удружења је: БК ГОРСКИ

 

Члан 4.

 

Седиште Удружења је: Сокобања, улица Немањина, број 1.

Удружење делује на подручју Републике Србије.

 

Члан 5.

           

Удружење је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.

 

Члан 6.

           

Удружење има печат округлог облика на којем су исписани назив и седиште Удружења.

Удружење има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Удружења и остављен простор за број и датум.

Амблем Удружења утврђује Управни одбор.

 

 

Члан 7.

           

Рад Удружења је јаван. Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута.

 

Члан 8.

           

Удружење може одлуком Управног одбора основати са другим спортским удружењима одговарајући савез или се учланити у одговарајуће савезе у области спорта. Удружење у остаривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја бициклизма и триатлона, организује такмичења за која је надлежан, и остварује друге циљеве и задатке утврђене плановима Удружења и надлежног гранског савеза.

 

Члан 9.

           

Стручни рад у Удружењу обављају спортски стручњаци и стручњаци у спорту, у складу са Законом и правилима Удружења и надлежног гранског савеза.

 

Члан 10.

           

Чланови Удружења су спортисти и друга лица која на задовољавајући начин могу да извршавају задатке и циљеве који проистичу из Статута Удружења.

Чланови Удружења имају права и обавезе утврђене овим статутом и другим спортским правилима и прописима.

 

Члан 11.

           

Чланови Удружења се деле на: редовне, помажуће и почасне .

-          Редовни чланови имају право да учествују у избору органа Удружења и да буду бирани у те органе.

-          Помажући чланови Удружења имају право да учествују у раду Скупштине Удружења и да износе своје ставове, мишљења и предлоге.

-          Почасни чланови имају саветодавну улогу.

 

Члан 12.

           

Почасни чланови не плаћају чланарину.

 

Члан 13.

           

Редовни чланови Удружења су лица која су у Удружењу активно регистрована, (регистрована су за Удружење у складу са спортским правилима) баве спорском активношћу за коју је Удружење регистровано (у даљем тексту: спортисти), стручњаци ангажовани у Удружењу (спортски стручњаци и стручњаци у спорту), лица изабрана у органе Удружења, радници у радном односу са Удружењем.

 

Члан 14.

           

Помажући чланови могу бити физичка и правна лица која су спремна да трајно помажу Удружење у остваривању његових статутарних циљева и задатака.

Помажући чланови имају право на коришћење објеката и услуга стручних радника Удружења, под условима утврђеним Одлуком Управног одбора Удружења.

 

Члан 15.

           

За почасног члана може се именовати лице које је својим радом допринело раду и развоју Удружења, као и лице које има знатне заслуге за унапређење бициклизма и триатлона.

 

Члан 16.

           

Права и обавезе чланова Удружења су да:

 

                                            1)        у оквиру Удружења покрећу и разматрају сва питања из делокруга рада Удружења у циљу унапређења спорта,

                                            2)        непосредно или преко својих представника у органима Удружења дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и др,

                                            3)        иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања и рада у Удружењу,

                                            4)        Користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Удружење у оквиру своје активности,

                                            5)        буду бирани и бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у Удружењу и управљају пословима Удружења,

                                            6)        дају Удружењу информацију и податке које он од њих тражи ради обављања законом и Статутом предвиђених послова и задатака,

                                            7)        уредно плаћају Удружењу чланарину и обезбеђујu услове за ефикасан рад Удружења,

                                            8)        у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спорстки дух,

                                            9)        међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом, другим актима Удружења и одлукама органа Удружења,

                                         10)        учествују у стручним активностима Удружења,

                                         11)        остварују увид у рад Удружења и његових органа,

                                         12)        учествују у утврђивању плана и програма рада Удружења,

                                         13)        испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Удружења,

                                         14)        својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака Удружења,

                                         15)        чувају спортски и друштвени углед Удружења,

                                         16)        извршавају пуноважно донете одлуке органа Удружења,

                                         17)        учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Удружења.

 

Члан 17.

        

Неко лице може да буде примљено за редовног члана Удружења ако:

                                            1)        потпише приступницу

                                            2)        да изјаву да у целини прихвата статут и друга општа акта Удружења

                                            3)        уплати годишњу чланарину, у висини утврђеној одлуком Управног одбора Удружења,

                                            4)        има способности потребне за остваривање циљева и задатака Удружења.

 

Члан 18.

        

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор.

 

Члан 19.

        

Члану Удружења се могу изрећи следеће дисциплинске мере:

-          опомена,

-          новчана казна,

-          искључење из Удружења.

Члану Удружења који је у радном односу са Удружењем изричу се дисциплинске мере у складу са законским прописима који уређују радне односе.

 

Члан 20.

        

Својство члана Удружења престаје :

                                            1)        смрћу члана

                                            2)        на писмени захтев члана

                                            3)        одлуком Управног одбора Удружења у складу са чланом 22. овог Статута

 

Члан 21.

        

Управни одбор Удружења доноси одлуку о престанку својства члана Удружења када се утврди да члан више не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у чланство Удружења, уколико нарушава односе у Удружењу, уколико не извршава Статутом предвиђене обавезе или уколико задоцни са плаћањем чланарине упркос писменој опомени.

На одлуку Управног одбора о престанку својства члана Удружења, члан Удружења може поднети жалбу Скупштини Удружења.

Одлука Скупштине Удружења по жалби је коначна.

 

Члан 22.

 

Чланови чије је чланство у Удружењу угашено немају право на повраћај уплаћене чланарине.

 

Члан 23.

        

Члан Удружења одговара за своје обавезе према Удружењу које су настале пре престанка својства члана Удружења. Престанком својства члана Удружења престаје и мандат члану у органима и радним телима Удружења.

 

Члан 24.

 

Удружење и спортиста закључују, у складу са законом и спортским правилима, уговор којим регулишу међусобна права обавезе и одговорности.

Професионални спортиста заснива са Удружењем радни однос, у складу са законом.

 

Члан 25.

        

Удружење у обављању спортских активности обезбеђује услове за безбедно бављење спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада, планирање и евиденцију стручног рада и вођење базичних припрема.

 

Члан 26.

        

Спортиста је обавезан да се најмање једанпут годишње подвргне утврђивању опште и посебне здравствене способности у складу са одлуком надлежног органа Удружења и спортским правилима.

 

Члан 27.

        

Спортиста не сме да користи  допинг, нити му стручна лица ангажована у Удружењу смеју дати допинг, под претњом искључења из Удружења, односно престанка радног односа или раскида уговора.

 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА

 

Члан 28.

        

Удружење обавља циљеве и задатке који су од значаја за развој бициклизма и триатлона и од користи за његове чланове, а нарочито:

1)        обезбеђује услове за бављење бициклизмом и триатлоном члановима Удружења,

2)        заступа спортске интересе чланова Удружења,

3)        обезбеђује стручну помоћ члановима у унапређивању њиховог рада,

4)        организује иновацију знања кадрова у Удружењу, посебно руководећих и стручних радника,

5)        јача спортски морал и спортски дух код својих чланова,

6)        учествује у изградњи,одржавању и управљању спортским објектима који су потребни Удружењу,

7)        издаје публикације о спортским и другим активностима Удружења,

8)        обавља друге активности у циљу развоја бициклизма и триатлона.

 

Члан 29.

        

Удружење може ради постизања циљева и задатака предвиђених претходним чланом Статута, основати предузеће, установу или други законом прописан облик организовања, у земљи и иностранству, самостално или другим правним или физичким лицима.

 

 

УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ УДРУЖЕЊЕМ

 

Члан 30.

        

Удружењем управљају његови чланови преко својих представника у органима Удружења.

 

Члан 31.

        

Органи Удружења су: Скупштина, Заступник (Председник Удружења), Управни одбор и Надзорни одбор.

 

 

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

 

Члан 32.

        

Скупштина може бити изборна и редовна.

Скупштина је највиши орган Удружења.

Скупштину сачињавају сви редовни чланови Удружења.

 

Члан 33.

        

Изборна Скупштина одржава се сваке четврте године и на њој чланови Удружења бирају своје представнике у органима Удружења.

Скупштина заказује и изборну скупштину најкасније 60 дана пре истека мандата члановима органа Удружења.

 

Члан 34.

        

Скупштина Удружења:

                    1)    доноси план и програм рада;

                    2)    усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

                    3)    усваја друге опште акте Удружења;

                    4)    бира и разрешава чланове Управног одбора;

                    5)    разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

                    6)    разматра и усваја финансијски план и извештај;

                    7)    одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;

                    8)    одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

 

Члан 35.

     

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав.

 

Члан 36.

     

Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње. Скупштину сазива председник Удружења.

Скупштина се обавезно сазива на захтев Управног, Надзорног одбора и 2/3 чланова Удружења.

Уколико председник Удружења не сазове Скупштину по захтеву из става 3. овог члана, Скупштину може сазвати Управни, односно Надзорни одбор.

 

Члан 37.

     

Радом Скупштине руководи председник Удружења.

О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу председник, односно председавајући, записничар и оверачи записника. Записник треба да садржи: број присутних чланова од укупног броја чланова Удружења, резултате гласања и избора, прелоге и одлуке са именима предлагача.Сваки члан Скупштине има право да на основу образложеног предлога разгледа записник.

 

Члан 38.

     

Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова.

Скупштина доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

 

Члан 39.

     

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

У случају престанка рада имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуку о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

 

УПРАВНИ  ОДБОР

 

Члан 40.

     

Управни одбор је орган управљања Удружењом.

Управни одбор броји 5 чланова.

 

Члан 41.

     

                                            1)        Утврђује предлог Статута и предлоге општих аката које доноси Скупштина, предлог програма рада и предлог финансијског плана

                                            2)        одлучује о оснивању предузећа, установа, агенција и других облика организовања од значаја за Удружење, односно о њиховом гашењу,

                                            3)        утврђује програм спортске сарадње,

                                            4)        утврдује унутрашњу организацију Удружења,

                                            5)        бира претставнике Удружења у организацијама и савезима чије је Удружење члан,

                                            6)        бира чланове комисија,

                                            7)        одлучује о ангажовању стручњака у спорту у Удружењу,

                                            8)        додељује награде и признања Удружења,

                                            9)        доноси општа акта која нису у надлежности Скупштине,

                                         10)        одлучује о стицању и престанку својства члана у Удружењу.

 

Мандат чланова Управног одбора је 4 (четири) године.

 

Члан 42.

           

Чланове Управног одбора Скупштина бира тајним гласањем из реда истакнутих друштвено спортским радника, спортских стручњака и спортиста, на предлог Председника.

 

Члан 43.

 

Председник Удружења је пуноправан члан и председник Управног одбора.

 

 

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА

 

Члан 44.

           

Председник Удружења је орган руковођења Удружењом.

Председник Удружења бира се на време од четири године и може бити поново биран на исту функцију.

Председник Удружења за свој рад одговара Скупштини Удружења.

 

Члан 45.

           

Председник Удружења:

                    1)        представља и заступа Удружење и финансијски је налогодавац за извршење финансијског плана,

                    2)        одговоран је за законитост рада Удружења,

                    3)        утврђује предлоге аката и одлука које доноси Управни одбор,

                    4)        доноси правилник о систематизацији радних места у Удружењу,

                    5)        потписује појединачне и колективне уговоре,

                    6)        одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном,

                    7)        доноси Павилник о дисциплинској и материјалној одговорности чланова Удружења,

                    8)        одобрава службена путовања,

                    9)        врши друге послове из делокруга рада Удружења који су му Статутом стављени у надлежност или који нису у делокругу Скупштине или Управног одбора.

 

За вршење одређених послова из своје надлежности Председник Удружења може овластити друго лице из Удружења.

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

 

Члан 46.

           

Надзорни одбор Удружења је надзорни орган Удружења који врши контролу спровођења Статута и других општих аката Удружења, контролу материјално-финасијског пословања Удружења и његове стручне службе и надзор над законитошћу рада органа управљања Удружења.

 

Члан 47.

           

Надзорни одбор Удружења броји три члана које бира Скупштина Удружења из реда својих чланова и из реда експерата за поједине области, на предлог председника Удружења.

Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.

 

Члан 48.

           

Надзорни одбор подноси Скупштини Удружења извештај о питањима из свог делокруга најмање једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду Куба.

Надзорни одбор подноси Председнику Удружења извештај о питањима из свог делокруга најмање два пута годишње.

 

ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА УПРАВЕ УДРУЖЕЊА

 

Члан 49.

           

Чланови органа Удружења одговарају за штету коју својом одлуком проузрокују Удружењу ако је та одлука донесена грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује.

Лица из овог става 1. овог члана не сносе одговорност ако издвоје своје мишљење у записник.

 

 

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У УДРУЖЕЊУ

 

 

КОМИСИЈЕ

 

Члан 50.

           

У Удружењу се, ради обављања одређених послова, могу формирати комисије, и то:

-          такмичарска

-          дисциплинска

-          тренерска

Састав, број чланова, начин избора чланова и председника и надлежности комисија одеђује Управни одбор.

 

 

УДРУЖЕЊЕ ПРИЈАТЕЉА

 

Члан 51.

           

У Удружењу се, ради сарадње са спонзорима, донаторима и другим пријатељима и љубитељима бициклизма и триатлона може формирати Удружење пријатеља.

Начин рада Удружења пријатеља уређује се одлукама Управног одбора.

 

 

СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАСИРАЊЕ РАДА УДРУЖЕЊА

 

Члан 52.

           

Средства за рад Удружења образују се од:

-   доприноса ( чланарине) његових чланова,

-   накнаде за услуге када је то дозвољено законом који те услуге регулише,

-   накнада од обављања делатности када је то дозвољено законом који ту делатност регулише,

-   прихода сопствених предузећа и других привредних организација,

-   прилога донатора и спонзора,

-   давања из буџета и других извора у складу са законом.

 

Члан 53.

           

Удружење може стицати приходе организовањем игара на срећу у складу са законом.

Удружење може стицати приходе и од обављања појединих делатности из члана 52. Статута када је то законом који ту делатност регулише допуштено, након што се за обављење те делатности региструје код надлежног органа.

 

 

ЈАВНОСТ РАДА УДРУЖЕЊА

 

Члан 54.

Јавност рада Удружења обезбеђује се јавношћу седница органа и других скупова у Удружењу, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима обавештавања.

Удружење може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Председник Удружења.

 

Члан 55.

           

Органи и тела Удружења могу искључити, или ограничити јавност седнице или скупа, када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.

 

Члан 56.

           

Удружење редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у Удружењу, и актуелним дешавањима у Удружењу, путем средстава јавног информисања или издавањем посебних информација и билтена.

 

Члан 57.

           

Представник који даје податке и информације у вези са радом Удружења одговоран је за њихову тачност.

 

 

ОПШТИ АКТИ УДРУЖЕЊА

 

Члан 58.

           

Општи акти Удружења су Статут Удружења, правилници, пословници и одлуке којима се на општи начин одређују одређена питања.

 

Члан 59.

           

Иницијативу за доношење општег акта Удружења или измену Статута, може покренути сваки члан, односно орган Удружења и други облик организовања и рада у Удружењу.

Управни одбор може да прихвати или одбаци иницијативу за измену Статута и доставља га Скупштини на усвајање.

 

Члан 60.

           

Општи акти Удружења ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.

 

Члан 61.

           

У случају несагласности општег акта Удружења и овог Статута примениће се одредбе Статута.

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

 

Члан 62.

           

Скупштина одлучује о доношењу статута, односно о његовим изменама и допунама, двотрећинском већином од укупног броја чланова Скупштине.

 

ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ

 

Члан 63.

 

Удружење води базичне евиденције својих чланова, спортских објеката, врхунских спортиста стручњака и спортских резултата, у складу са Законом о спорту.

Удружење се уписује у матичне евиденције које води министарство надлежно за послове спорта.

 

Члан 64.

 

Спортски стручњаци у Удружењу обавезни су да воде евиденцију о свом стручном раду на начин одређен одлуком надлежног органа Удружења.

 

Члан 65.

 

У Удружењу се израђују планови рада и развоја и планови стручног рада. Начин израде планова одређује Председник Удружења.

 

 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

 

Члан 66.

 

Спорове између Удружења и чланова Удружења решавају органи Удружења и надлежни органи савеза чији је Удружење члан. Органи Удружења и чланови Удружења су дужни да изврше одлуку надлежног органа савеза.

 

Члан 67.

 

Удружење престаје са радом у складу са законом, када се чланови Скупштине двотрећинском већином писменим путем изјасне за то.

 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 68.

 

Овај Статут ступа на снагу од дана његовог усвајања на Скупштини Удружења.

 

Председавајући Скупштине Удружења:

 

                   _______________________

                      Предраг Миленковић

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} -->