Cycling Club Statute

preuzmi Statut u PDF formatu

Na osnovu člana 24. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS", br. 52/96 i 101/05 – dr. zakon), člana 21. Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana ("Sl.glasnik RS" br 24/82), Osnivačka Skupština BICIKLISTIČKOG KLUBA „GORSKI” sa sedištem u Sokobanji na sednici održanoj 23.04.2010. godine usvojila je:

S T A T U T

BICIKLISTIČKOG KLUBA „GORSKI”


OPŠTE ODREDBE
Član 1.

BICIKLISTIČKOG KLUBA „GORSKI” (u daljem tekstu: Klub) je sportska organizacija osnovana radi obavljanja sportskih aktivnosti članova (sportista) u oblasti biciklizma, u koju se građani dobrovoljno udružuju. Klub je u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalna organizacija, sa statusom udruženja građana.

Član 2.
Klub je osnovan 23.4. 2010. godine u Sokobanji i taj dan se slavi kao dan Kluba.

Član 3.
Naziv kluba je: BICIKLISTIČI KLUB „GORSKI” Skraćeni naziv kluba je: BK „GORSKI”.

Član 4.
Sedište kluba je: Sokobanja, ulica Nemanjina, broj 1. Klub deluje na području Republike Srbije.

Član 5.
Klub je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statututom.

Član 6.
Klub ima pečat okruglog oblika na kojem su ispisani naziv i sedište Kluba. Klub ima štambilj pravougaonog oblika na kome je ispisan naziv i sedište Kluba i ostavljen prostor za broj i datum. Amblem Kluba utvrđuje Upravni odbor.
Član 7.
Rad Kluba je javan. Javnost rada obezbeđuje se u skladu sa odredbama ovog Statuta.
Član 8.
Klub može odlukom Upravnog odbora osnovati sa drugim klubovima odgovarajući savez ili se učlaniti u odgovarajuće saveze u oblasti sporta. Klub u ostarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalno uređuje svoju unutrašnju organizaciju i rad, donosi i realizuje programe razvoja biciklizma, organizuje takmičenja za koja je nadležan, i ostvaruje druge ciljeve i zadatke utvrđene planovima Kluba i nadležnog granskog saveza.
Član 9.
Stručni rad u Klubu obavljaju sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu, u skladu sa Zakonom i pravilima Kluba i nadležnog granskog saveza.
Član 10.
Članovi Kluba su sportisti i druga lica koja na zadovoljavajući način mogu da izvršavaju zadatke i ciljeve koji proističu iz Statuta Kluba. Članovi Kluba imaju prava i obaveze utvrđene ovim statutom i drugim sportskim pravilima i propisima.
Član 11.
Članovi kluba se dele na: redovne, pomažuće i počasne .
- Redovni članovi imaju pravo da učestvuju u izboru organa Kluba i da budu birani u te organe.
- Pomažući članovi kluba imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine Kluba i da iznose svoje stavove, mišljenja i predloge.
- Počasni članovi imaju savetodavnu ulogu.
Član 12.
Počasni članovi ne plaćaju članarinu.
Član 13.
Redovni članovi kluba su lica koja su u klubu aktivno registrovana, (registrovana su za Klub u skladu sa sportskim pravilima) bave sporskom aktivnošću za koju je klub registrovan (u daljem tekstu: sportisti), stručnjaci angažovani u Klubu (sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu), lica izabrana u organe Kluba, radnici u radnom odnosu sa Klubom.
Član 14.
Pomažući članovi mogu biti fizička i pravna lica koja su spremna da trajno pomažu Klub u ostvarivanju njegovih statutarnih ciljeva i zadataka. Pomažući članovi imaju pravo na korišćenje objekata i usluga stručnih radnika Kluba, pod uslovima utvrđenim Odlukom Upravnog odbora Kluba.
Član 15.
Za počasnog člana može se imenovati lice koje je svojim radom doprinelo radu i razvoju Kluba, kao i lice koje ima znatne zasluge za unapređenje biciklizma.
Član 16.
Prava i obaveze članova Kluba su da:
1) u okviru Kluba pokreću i razmatraju sva pitanja iz delokruga rada Kluba u cilju unapređenja sporta,
2) neposredno ili preko svojih predstavnika u organima Kluba daju predloge, sugestije i mišljenja radi donošenja odgovarajućih odluka, zaključaka i dr,
3) iniciraju, predlažu i odlučuju o osnivanju odgovarajućih oblika organizovanja i rada u klubu,
4) Koriste stručnu i drugu pomoć, kao i usluge koje vrši Klub u okviru svoje aktivnosti,
5) budu birani i biraju svoje predstavnike u organima i oblicima organizovanja i rada u Klubu i upravljaju poslovima kluba,
6) daju Klubu informaciju i podatke koje on od njih traži radi obavljanja zakonom i Statutom predviđenih poslova i zadataka,
7) uredno plaćaju Klubu članarinu i obezbeđuju uslove za efikasan rad Kluba,
8) u međusobnim odnosima neguju i poštuju sportski moral i sporstki duh,
9) međusobno sarađuju radi ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom, drugim aktima Kluba i odlukama organa Kluba,
10) učestvuju u stručnim aktivnostima kluba,
11) ostvaruju uvid u rad Kluba i njegovih organa,
12) učestvuju u utvrđivanju plana i programa rada Kluba,
13) ispunjavaju obaveze utvrđene Statutom i drugim opštim aktima Kluba,
14) svojim radom i aktivnostima doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Kluba,
15) čuvaju sportski i društveni ugled Kluba,
16) izvršavaju punovažno donete odluke organa Kluba,
17) učestvuju u obezbeđivanju sredstava za realizaciju ciljeva i zadataka Kluba.
Član 17.
Neko lice može da bude primljeno za redovnog člana Kluba ako:
1) potpiše pristupnicu
2) da izjavu da u celini prihvata statut i druga opšta akta Kluba
3) uplati godišnju članarinu, u visini utvrđenoj odlukom Upravnog odbora Kluba,
4) ima sposobnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva i zadataka Kluba.
Član 18.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor.
Član 19.
Članu kluba se mogu izreći sledeće disciplinske mere:
- opomena,
- novčana kazna,
- isključenje iz kluba.
Članu kluba koji je u radnom odnosu sa Klubom izriču se disciplinske mere u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju radne odnose.
Član 20.
Svojstvo člana kluba prestaje :
1) smrću člana
2) na pismeni zahtev člana
3) odlukom Upravnog odbora Kluba u skladu sa članom 22. ovog Statuta
Član 21.
Upravni odbor Kluba donosi odluku o prestanku svojstva člana Kluba kada se utvrdi da član više ne ispunjava uslove predviđene Statutom za prijem u članstvo Kluba, ukoliko narušava odnose u klubu, ukoliko ne izvršava Statutom predviđene obaveze ili ukoliko zadocni sa plaćanjem članarine uprkos pismenoj opomeni. Na odluku Upravnog odbora o prestanku svojstva člana Kluba, član Kluba može podneti žalbu Skupštini Kluba. Odluka Skupštine Kluba po žalbi je konačna.
Član 22.
Članovi čije je članstvo u Klubu ugašeno nemaju pravo na povraćaj uplaćene članarine.
Član 23.
Član kluba odgovara za svoje obaveze prema klubu koje su nastale pre prestanka svojstva člana Kluba. Prestankom svojstva člana kluba prestaje i mandat članu u organima i radnim telima Kluba.
Član 24.
Klub i sportista zaključuju, u skladu sa zakonom i sportskim pravilima, ugovor kojim regulišu međusobna prava obaveze i odgovornosti. Profesionalni sportista zasniva sa klubom radni odnos, u skladu sa zakonom.
Član 25.
Klub u obavljanju sportskih aktivnosti obezbeđuje uslove za bezbedno bavljenje sportista sportskim aktivnostima, sportske stručnjake za vođenje stručnog rada, planiranje i evidenciju stručnog rada i vođenje bazičnih priprema.
Član 26.
Sportista je obavezan da se najmanje jedanput godišnje podvrgne utvrđivanju opšte i posebne zdravstvene sposobnosti u skladu sa odlukom nadležnog organa kluba i sportskim pravilima.
Član 27.
Sportista ne sme da koristi doping, niti mu stručna lica angažovana u Klubu smeju dati doping, pod pretnjom isključenja iz Kluba, odnosno prestanka radnog odnosa ili raskida ugovora.

CILJEVI I ZADACI KLUBA

Član 28.
Klub obavlja ciljeve i zadatke koji su od značaja za razvoj biciklizma i od koristi za njegove članove, a naročito:
1) obezbeđuje uslove za bavljenje biciklizmom članovima Kluba,
2) zastupa sportske interese članova kluba,
3) obezbeđuje stručnu pomoć članovima u unapređivanju njihovog rada,
4) organizuje inovaciju znanja kadrova u Klubu, posebno rukovodećih i stručnih radnika,
5) jača sportski moral i sportski duh kod svojih članova,
6) učestvuje u izgradnji,održavanju i upravljanju sportskim objektima koji su potrebni Klubu,
7) izdaje publikacije o sportskim i drugim aktivnostima Kluba,
8) obavlja druge aktivnosti u cilju razvoja biciklizma.
Član 29.
Klub može radi postizanja ciljeva i zadataka predviđenih prethodnim članom Statuta, osnovati preduzeće, ustanovu ili drugi zakonom propisan oblik organizovanja, u zemlji i inostranstvu, samostalno ili drugim pravnim ili fizičkim licima.

UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE KLUBOM

Član 30.
Klubom upravljaju njegovi članovi preko svojih predstavnika u organima Kluba.
Član 31.
Organi kluba su: Skupština, Predsednik Kluba, Upravni odbor i Nadzorni odbor.


SKUPŠTINA KLUBA


Član 32.
Skupština može biti izborna i redovna. Skupština je najviši organ Kluba. Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi Kluba.
Član 33.
Izborna Skupština održava se svake četvrte godine i na njoj članovi Kluba biraju svoje predstavnike u organima Kluba. Skupština zakazuje i izbornu skupštinu najkasnije 60 dana pre isteka mandata članovima organa kluba.
Član 34.
Skupština Kluba:
a) donosi i usvaja:
1) Statut Kluba;
2) program rada i razvoja Kluba;
3) finansijski plan;
4) kodekse i druga pravila ponašanja;
5) godišnji izveštaj o radu kluba i njegovih organa;
6) odluku o raspolaganju nepokretnostima kluba;
7) odluku o prestanku rada kluba;
8) odluku o vanrednim pravnim lekovima protiv odluka drugih organa Kluba;
9) odluku o promeni namene sportskog objekta kojim Klub raspolaže;
10) druge odluke koje su joj stavljenje u nadležnost ovim Statutom

b) utvrđuje stavove i daje smernice za rad organima i telima Kluba;

c) bira Predsednika Kluba, članove Upravnog i Nadzornog odbora.
Član 35.
Za vršenje određenih poslova Skupština može obrazovati komisije. Odlukom o obrazovanju komisije utvrđuje se njen delokrug i sastav.

Član 36.
Skupština radi na sednicama i saziva se po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Skupštinu saziva predsednik Kluba. Skupština se obavezno saziva na zahtev Upravnog, Nadzornog odbora i 2/3 članova kluba. Ukoliko predsednik Kluba ne sazove Skupštinu po zahtevu iz stava 3. ovog člana, Skupštinu može sazvati Upravni odnosno Nadzorni odbor.
Član 37.
Radom Skupštine rukovodi predsednik Kluba. O toku rada sednice Skupštine vodi se zapisnik, koji treba da potpišu predsednik, odnosno predsedavajući, zapisničar i overači zapisnika. Zapisnik treba da sadrži: broj prisutnih članova od ukupnog broja članova kluba, rezultate glasanja i izbora, preloge i odluke sa imenima predlagača.Svaki član Skupštine ima pravo da na osnovu obrazloženog predloga razgleda zapisnik.
Član 38.
Skupština može da zaseda ako sednici prisustvuje više od polovine članova. Skupština donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.
Član 39.
Odluku o prestanku rada Kluba donosi:
- Skupština, dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova,
- osnivači kluba.

UPRAVNI ODBOR

Član 40.
Upravni odbor je organ upravljanja Klubom. Upravni odbor broji 5 članova.
Član 41.
1) Utvrđuje predlog Statuta i predloge opštih akata koje donosi Skupština, predlog programa rada i predlog finansijskog plana
2) odlučuje o osnivanju preduzeća, ustanova, agencija i drugih oblika organizovanja od značaja za klub, odnosno o njihovom gašenju,
3) utvrđuje program sportske saradnje,
4) utvrduje unutrašnju organizaciju Kluba
5) bira pretstavnike Kluba u organizacijama i savezima čiji je Klub član,
6) bira članove komisija,
7) odlučuje o angažovanju stručnjaka u sportu u Klubu,
8) dodeljuje nagrade i priznanja Kluba,
9) donosi opšta akta koja nisu u nadležnosti Skupštine
10) odlučuje o sticanju i prestanku svojstva člana u Klubu. Mandat članova Upravnog odbora je 4 (četiri) godine.
Član 42.
Članove Upravnog odbora Skupština bira tajnim glasanjem iz reda istaknutih društveno sportskim radnika, sportskih stručnjaka i sportista, na predlog predsednika.
Član 43.
Predsednik Kluba je punopravan član i predsednik Upravnog odbora.


PREDSEDNIK KLUBA

Član 44.
Predsednik Kluba je organ rukovođenja Klubom. Predsednik Kluba bira se na vreme od četiri godine i može biti ponovo biran na istu funkciju. Predsednik Kluba za svoj rad odgovara Skupštini Kluba.
Član 45.
Predsednik Kluba:
1) predstavlja i zastupa Klub i finansijski je nalogodavac za izvršenje finansijskog plana,
2) odgovoran je za zakonitost rada kluba,
3) utvrđuje predloge akata i odluka koje donosi Upravni odbor,
4) donosi pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Klubu,
5) potpisuje pojedinačne i kolektivne ugovore,
6) određuje koja se dokumenta i podaci smatraju službenom i drugom tajnom,
7) donosi Pavilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti članova Kluba,
8) odobrava službena putovanja,
9) vrši druge poslove iz delokruga rada Kluba koji su mu Statutom stavljeni u nadležnost ili koji nisu u delokrugu Skupštine ili Upravnog odbora. Za vršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti Predsednik Kluba može ovlastiti drugo lice iz Kluba.

NADZORNI ODBOR

Član 46.
Nadzorni odbor Kluba je nadzorni organ Kluba koji vrši kontrolu sprovođenja Statuta i drugih opštih akata Kluba, kontrolu materijalno-finasijskog poslovanja Kluba i njegove stručne službe i nadzor nad zakonitošću rada organa upravljanja Kluba.
Član 47.
Nadzorni odbor Kluba broji tri člana koje bira Skupština Kluba iz reda svojih članova i iz reda eksperata za pojedine oblasti, na predlog predsednika kluba. Nadzorni odbor bira iz svog sastava predsednika Nadzornog odbora.
Član 48.
Надзорни одбор подноси Скупштини Клуба извештај о питањима из свог делокруга најмање једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду Куба. Надзорни одбор подноси Председнику Клуба извештај о питањима из свог делокруга најмање два пута годишње.


ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE KLUBA

Član 49.
Članovi organa Kluba odgovaraju za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Klubu ako je ta odluka donesena grubom nepažnjom ili s namerom da se šteta prouzrokuje. Lica iz ovog stava 1. ovog člana ne snose odgovornost ako izdvoje svoje mišljenje u zapisnik.


OBLICI ORGANIZOVANJA I RADA U KLUBU KOMISIJE

Član 50.
U klubu se, radi obavljanja određenih poslova, mogu formirati komisije, i to:
- takmičarska
- disciplinska
- trenerska Sastav, broj članova, način izbora članova i predsednika i nadležnosti komisija odeđuje Upravni odbor.


KLUB PRIJATELJA

Član 51.
U Klubu se, radi saradnje sa sponzorima, donatorima i drugim prijateljima i ljubiteljima biciklizma može formirati Klub prijatelja. Način rada Kluba prijatelja uređuje se odlukama Upravnog odbora.


SREDSTVA ZA RAD I FINASIRANJE RADA KLUBA

Član 52.
Sredstva za rad Kluba obrazuju se od:
- doprinosa ( članarine) njegovih članova,
- naknade za usluge kada je to dozvoljeno zakonom koji te usluge reguliše,
- naknada od obavljanja delatnosti kada je to dozvoljeno zakonom koji tu delatnost reguliše,
- prihoda sopstvenih preduzeća i drugih privrednih organizacija, - priloga donatora i sponzora,
- davanja iz budžeta i drugih izvora u skladu sa zakonom.
Član 53.
Klub može sticati prihode organizovanjem igara na sreću u skladu sa zakonom. Klub može sticati prihode i od obavljanja pojedinih delatnosti iz člana 52. Statuta kada je to zakonom koji tu delatnost reguliše dopušteno, nakon što se za obavljenje te delatnosti registruje kod nadležnog organa.

 

JAVNOST RADA KLUBA

Član 54.
Javnost rada Kluba obezbeđuje se javnošću sednica organa i drugih skupova u Klubu, izdavanjem informacija o njihovom radu i saradnjom sa sredstvima obaveštavanja. Klub može imati svoje glasilo, čiji sadržaj i naziv utvrđuje Predsednik Kluba.
Član 55.
Organi i tela Kluba mogu isključiti, ili ograničiti javnost sednice ili skupa, kada se razmatraju dokumenta ili podaci poverljive prirode.
Član 56.
Klub redovno upoznaje svoje članove i javnost sa odlukama, stavovima i predlozima usvojenim na sednicama organa i tela i drugih skupova u Klubu, i aktuelnim dešavanjima u Klubu, putem sredstava javnog informisanja ili izdavanjem posebnih informacija i biltena.
Član 57.
Predstavnik koji daje podatke i informacije u vezi sa radom Kluba odgovoran je za njihovu tačnost.


OPŠTI AKTI KLUBA

Član 58.
Opšti akti kluba su Statut Kluba, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opšti način određuju određena pitanja.
Član 59.
Inicijativu za donošenje opšteg akta Kluba ili izmenu Statuta, može pokrenuti svaki član, odnosno organ Kluba i drugi oblik organizovanja i rada u klubu. Upravni odbor može da prihvati ili odbaci inicijativu za izmenu Statuta i dostavlja ga Skupštini na usvajanje.
Član 60.
Opšti akti Kluba stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.
Član 61.
U slučaju nesaglasnosti opšteg akta Kluba i ovog Statuta primeniće se odredbe Statuta.


IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 62.
Skupština odlučuje o donošenju statuta, odnosno o njegovim izmenama i dopunama, dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Skupštine.


EVIDENCIJE I PLANOVI

Član 63.
Klub vodi bazične evidencije svojih članova, sportskih objekata, vrhunskih sportista stručnjaka i sportskih rezultata, u skladu sa Zakonom o sportu. Klub se upisuje u matične evidencije koje vodi ministarstvo nadležno za poslove sporta.
Član 64.
Sportski stručnjaci u klubu obavezni su da vode evidenciju o svom stručnom radu na način određen odlukom nadležnog organa Kluba.
Član 65.
U klubu se izrađuju planovi rada i razvoja i planovi stručnog rada. Način izrade planova određuje Predsednik Kluba.


REŠAVANJE SPOROVA

Član 66.
Sporove između Kluba i članova Kluba rešavaju organi Kluba i nadležni organi saveza čiji je Klub član. Organi kluba i članovi kluba su dužni da izvrše odluku nadležnog organa saveza.
Član 67.
Klub prestaje sa radom u skladu sa zakonom, kada se članovi Skupštine dvotrećinskom većinom pismenim putem izjasne za to i odlukom osnivača kluba.
Član 68.
U slučaju prestanka rada, imovina Kluba po podmirenju obaveza pripašće članovima kluba srazmerno udelu u razvoju kluba.


PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 69.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli kluba.


Predsednik Osnivačke skupštine:

_______________________

Vladimir Projović